08.15.19 JV & Varsity v. Brookwood08.22.19 Archer v. Shiloh08.26.19 Archer v. Buford09.11.19 9th & Varsity v. MC10.02.19 Archer v. Grayson