07.31.23 Team|Senior Shoot08.08.23 Archer v Discovery08.10.23 Archer v Shiloh (Youth Night)08.16.23 Middle School VB08.21.23 9th v. Shiloh08.21.23 JV v. Shiloh09.12.23 Archer v. Parkview09.25.23 McConnell v. Berkmar9.28.23 Senior Night