08.05.21 Archer v. PR08.24.21 Archer v. Norcross09.21.21 Archer v. Norcross09.23.21 Archer v. Dunwoody09.27.21 Senior Night v. WB11.10.21 Signing Day11.18.21 Softball Banquet