01.08.20 Archer v. Rockdale01.31.20 Archer v. Newton01.31.20 Senior Night11.07.19 Archer v. PR12.13.19 Archer v. Grayson12.21.19 Archer v. MJ