02.19.24 Archer v. Shiloh03.18.24 Senior Night03.21.24 Archer v. Newton