02.01.22 Archer Girls v. Grayson03.02.22 JV Boys03.02.22 JV Girls03.04.22 Varsity v. Duluth03.11.22 Varsity Girls